ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα «

Οι παρόντες όροι ισχύουν και διέπουν τη χρήση της Πλατφόρμας, και αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και του επισκέπτη/ χρήστη αυτής και δεσμεύει μόνο αυτούς. Η επίσκεψη, χρήση, πλοήγηση, παραμονή και η δημιουργία λογαριασμού στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα προϋποθέτει ότι ο χρήστης έλαβε γνώση και αποδέχτηκε έμπρακτα και ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»). Συνεπώς, ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση της Πλατφόρμας και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Πλατφόρμας.

Η Επιχείρηση διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες της Πλατφόρμας, καθώς και τους Όρους Χρήσης, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα σε συμφωνία με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ο επισκέπτης/ χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Πλατφόρμας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/ χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων από την Επιχείρηση παρέχονται «ως έχουν». Οι πληροφορίες αναφορικά με τα στοιχεία της Επιχείρησης είναι πλήρεις και ακριβείς.

Η Επιχείρηση συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Επιχείρηση, σε περίπτωση πρόβλεψης νέων νομοθετικών διατάξεων ή τροποποιήσεων στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, θα ανανεώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης με στόχο τη συμμόρφωσή της και την αντίστοιχη ορθή ενημέρωση του επισκέπτη/ χρήστη.

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία των δικτύων που χρησιμοποιεί για την παρουσίαση/προβολή του περιεχομένου της Πλατφόρμας και δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι εξυπηρετητές (“servers”), μέσω των οποίων διατίθενται στο επισκέπτη/ χρήστη οι πληροφορίες και το περιεχόμενο, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί περαιτέρω ότι δεν θα υπάρξουν κατά τη λειτουργία του δικτύου διακοπές ή λάθη και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι επισκέπτες/ χρήστες δεν μπορούν να μεταφορτώσουν το περιεχόμενο της Πλατφόρμας.

Η Επιχείρηση δεν έχει ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων ιστοσελίδων ή για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διαχειρίζονται τους επισκέπτες/ χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.τ.λ.) υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης, έχοντας πλήρη γνώση για τους Όρους Χρήσης, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της Πλατφόρμας ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτής ή/και από τυχόν παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως ως προς τη μη δυνατότητα περιορισμού της ευθύνης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο της Πλατφόρμας στο σύνολό του περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα, όνομα χώρου (“domain name”) και άλλα διακριτικά γνωρίσματα/ τίτλους, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα και γενικά κάθε είδους αρχεία, τα οποία προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία για τα σήματα και εν γένει, τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία,  αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης (ή και τρίτων από τους οποίους η Επιχείρηση έχει λάβει άδεια χρήσης στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας, για κάθε νόμιμη χρήση). Η εμφάνιση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων και του εν γένει περιεχομένου στην Πλατφόρμα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας χρήσης οποιουδήποτε εξ αυτών.

 

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, μετάδοση, διανομή, μεταφόρτωση (“download”), αναπαραγωγή, αποθήκευση, μεταπώληση, μεταποίηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση και δημιουργία παράγωγης εργασίας οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχειών, ή/και οποιασδήποτε εκ τις εν γένει παρεχόμενες μέσω της Πλατφόρμας υπηρεσίας, τα οποία προστατεύονται από το δίκαιο της πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας. Οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες είναι παράνομη και επισύρει κυρώσεις του νόμου, τόσο αστικές όσο και ποινικές.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ ΧΡΗΣΤΗ

Η χρήση της Πλατφόρμας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο της Πλατφόρμας είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού του χρήστη/ επισκέπτη.

Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της Πλατφόρμας και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία ή/και τρίτο από παράνομη ή μη σύμφωνη με τους Όρους Χρήσης χρήση της Πλατφόρμας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

O επισκέπτης/χρήστης της Πλατφόρμας οφείλει να συμπληρώνει τα αληθή του στοιχεία στη φόρμα επικοινωνίας (Ενότητα «Επικοινωνία»), τα οποία προστατεύονται, όπως αυτό περιγράφεται στη Πολιτική Απορρήτου. Το ίδιο ισχύει και για τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους, και συγκεκριμένα την Επωνυμία τους, τη Δραστηριότητά τους, το e-mail και το τηλέφωνο επικοινωνίας (ενότητα «Καταχώρηση Επαγγελματία»).

Ο επισκέπτης/ χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα:

α) για αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους ή δημοσίευση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, δυσφημιστικό, απειλητικό ή ψευδές και προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, προσβάλλοντας ενδεικτικά την εμπιστευτικότητα, τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου ή προσωπικότητας, τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

β) για συλλογή ή χρήση ή δημοσίευση οποιωνδήποτε στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης (ονόματα λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης, διευθύνσεις e-mail) του χρήστη ή τρίτων προσώπων,

γ) για αποστολή ή μετάδοση υλικού που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή που αποσκοπεί στη διακοπή της λειτουργίας της Πλατφόρμας,

δ) για παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο,

ε) για παράνομους σκοπούς ή για προώθηση οποιωνδήποτε παράνομων δραστηριοτήτων και

στ) με σκοπό την αλλοίωση ή παραπλάνηση σε σχέση με το δημιουργό του περιεχομένου, την αναγραφή του ονόματός του ή τη γνησιότητα του έργου, η οποία παραβιάζει το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού ή παραβίαση άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ενδεικτικά σημάτων/ διακριτικών τίτλων).

Σε περίπτωση που λάβει χώρα μια από τις προαναφερθείσες ενέργειες, η Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, να διαγράψει οποιοδήποτε δημοσιευμένο/ αναρτημένο υλικό και να διακόψει επ’ αόριστον ή προσωρινώς, ή να αναστείλει την πρόσβαση και την εν γένει χρήση της Πλατφόρμας και των υπηρεσιών της στο συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη ή/και συνολικά, καθώς θα έχουν παραβιαστεί οι Όροι Χρήσης και η ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την προπεριγραφόμενη ενέργεια.

Επιπλέον, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά κατά της Επιχείρηση για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει στα οριζόμενα στους Όρους Χρήσης (ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη), η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του επισκέπτη/χρήστη. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαιτήσει αποζημίωση από τον επισκέπτη/χρήστη για παραβίαση των Όρων Χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση, με την πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη, γίνεται δεκτό από τον τελευταίο ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης της Εταιρίας που περιγράφονται στους Όρους Χρήσης είναι ορθοί και αναλογικοί.

Τέλος, ο επισκέπτης/ χρήστης αναγνωρίζει ότι ο ίδιος ευθύνεται για τον τρόπο αξιοποίησης ή μη των υπηρεσιών/ προτάσεων της Επιχείρηση, για τις επιλογές, πράξεις του και αποτελέσματα αυτών, κατά τη διάρκεια χρήσης της Πλατφόρμας.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η μη έγκαιρη ενάσκηση από την Επιχείρηση των, εκ παρόντων Όρων Χρήσης, δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Οποιοσδήποτε όρος των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετος προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Τυχόν ακυρότητα κάποιου ή κάποιων Όρων Χρήσης δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν μαζί με την @Πολιτική Απορρήτου τα νομικά κείμενα που διέπουν τη λειτουργία της Πλατφόρμας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και τυχόν δικαιώματα και άδειες που παραχωρούνται βάσει αυτών δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από τον επισκέπτη/ χρήστη. Η Εταιρία δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώματά της βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης, χωρίς περιορισμούς. Οποιαδήποτε προσπάθεια μεταβίβασης ή εκχώρησης κατά παράβαση των παρόντων είναι άκυρη.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως, μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση [. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση της Εταιρίας: [Ανδρονοπούλου 25, Αίγιο, 25100].

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, η λειτουργία της Πλατφόρμας και οι παρεχόμενες μέσω αυτής υπηρεσίες, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αν ο επισκέπτης/ χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στην Πλατφόρμα από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τη νομοθεσία της χώρας αυτής, σε περίπτωση που απαιτηθεί, κατά τη χρήση της Πλατφόρμας.

Σε κάθε περίπτωση διαφοράς που ενδεχομένως προκύψει από τη χρήση της Πλατφόρμας ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, αρμόδια για την επίλυση αυτής ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.